Co obecnie mówi nauka i co na to teologia?

Co obecnie mówi nauka i co na to teologia?

Nauka się zmienia. Zmiany dotyczą różnych aspektów jej funkcjonowania. Uczeni mają do dyspozycji coraz lepsze narzędzia badawcze. Od astrolabium, przez teleskopy, doszliśmy do radioteleskopów umieszczonych w różnych miejscach naszej planety, a także w kosmosie; od lupy przeszliśmy do mikroskopów elektronowych i akceleratorów cząstek. Dzięki coraz czulszej aparaturze widzimy znacznie więcej i dalej. A prace nad kolejnymi urządzeniami, jeszcze lepszymi, cały czas trwają. Tworzone są różne instytucje naukowe. Kiedyś uczeni pracowali raczej samodzielnie, dziś mało który artykuł z obszaru tak zwanych nauk empirycznych czy przyrodniczych ma jednego autora. Uczeni działają w ramach wciąż powstających organizacji takich jak uniwersytety, ale też zakładane są różne pozaakademickie ośrodki badawcze.

Przede wszystkim jednak w nauce pojawiają się nowe odkrycia, nowe hipotezy i prowadzone są nowe badania. Niekiedy dodają one zaledwie cegiełkę do powszechnie przyjętych teorii, a czasem przyczyniają się do odrzucenia pewnych koncepcji na rzecz innych. Nauka ciągle się rozwija. Dostarcza nowych informacji. Pewne koncepcje i dane, o których mówi się w nauce, są ważne dla obrazu rzeczywistości, jaki przyjmuje teizm chrześcijański. Kwestie pochodzenia i natury Wszechświata, życia i człowieka to przecież zagadnienia ważkie dla nauki, ale stanowią one też istotne elementy religijnego wizerunku rzeczywistości. Naukowe dane z zakresu historii mogą być znaczące z punktu widzenia problemu historyczności różnych religijnych twierdzeń dotyczących na przykład historii Izraela czy postaci Jezusa. Twierdzenia przyjmowane przez uczonych z obszaru nauk społecznych, psychologii, medycyny można konfrontować z chrześcijańską nauką o człowieku, o jego relacji z innymi ludźmi, o tym, co dla niego dobre, czyli też zdrowe, zarówno jeśli chodzi o ciało, jak i umysł.

W niniejszej sekcji będziemy prezentować bieżące ustalenia naukowe i opinie naukowców na różne tematy, niekoniecznie z punktu wiedzenia tego, co teista chrześcijański myśli o świecie. Publikowane tu teksty będą dwojakiego rodzaju. Część z nich będzie streszczać ukazujące się zwykle w prasie popularnonaukowej informacje o tym, co dzieje się obecnie w nauce. Oprócz streszczeń będą one zawierały także wskazanie problemów, powiedzmy „teologicznych”, jakie wiążą się ze wspomnianymi tam naukowymi danymi lub teoriami. Inne teksty będą zawierały rozważania stanowiące odpowiedzi na problemy formułowane przez specjalistów od teologii. Przedstawione będą różne możliwe teologiczne ujęcia.

Nie oznacza to oczywiście, że zakładamy, iż teologia odpowiada na pytania naukowe. Teolog, o ile nie ma dodatkowego wykształcenia, z jednej strony nie posiada kompetencji chemika, fizyka, biologa, psychologa itd., ponieważ nie dysponuje odpowiednią wiedzą w tej materii, a z drugiej strony teolog po prostu zajmuje się odmiennymi zagadnieniami niż fizyczne, chemiczne itd. Jednocześnie wszyscy żyjemy w tym samym świecie, w którym istnieją obszary wspólne dla różnych teologii i różnych nauk. Tych obszarów będą dotyczyły zamieszczane tu teksty.

Obraz Pierluigi D'Amelio z Pixabay