Polityka prywatności

 1. Dane osobowe
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej funkcjonującej pod adresem url: www.contragentiles.pl (dalej „Serwis”).
 3. Operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: Fundacja Prodoteo z siedzibą w Warszawie, ul. Rudzka 9/54 01-689 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000807419.
 4. Adres poczty elektronicznej administratora to: g.malec@prodoteo.pl.
 5. Operator Serwisu jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie.
 6. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu oraz na podstawie:
 7. a) przyjmowania zamówień oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (transakcji) za pośrednictwem Serwisu, w tym: bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie, rozpatrywania reklamacji, rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 8. b) przyjmowania i realizacji oświadczeń o odstąpieniu od zawartych umów sprzedaży na odległość, stosownie do przepisów Rozdziału 4 Ustawy o prawach konsumenta, co jest niezbędne do wypełnienia powyższego obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO),
 9. c) przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Administratora, innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi transakcjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. d) rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. e) realizacji obowiązków i wymogów prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe i rachunkowe, w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 12. f) przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 13. g) monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu przez użytkowników w celu rozwijania funkcjonalności Serwisu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 14. h) w celach profilowania poprzez wyświetlanie dostępnych towarów Serwisu z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 15. i) prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 16. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Odbiorcami danych osobowych użytkowników są pracownicy i współpracownicy Administratora, firmy kurierskie realizujące dostarczanie przesyłek w ramach transakcji, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, agencje marketingowe, a także dostawcy usług, z których korzysta Administrator w związku z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności: podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Serwisem, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania Serwisu, dostawcy narzędzi diagnostycznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
 3. a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (transakcji), wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (transakcji), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 4. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe użytkownika przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone przez Administratora lub przeciwko Administratorowi.
 5. c) w pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania. Administrator informuje, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 6. Administrator zapewnia prawo dostępu użytkownika do treści jego danych, ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Podanie danych osobowych przez użytkownika stanowi warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (transakcji) za pośrednictwem Serwisu. Brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży (transakcji).
 9. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza terenu Unii Europejskiej.
 11. Informacje w formularzach
 12. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 13. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 14. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 15. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

III. Istotne techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 1. Informacja o plikach cookies
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone

 1. Zmiany polityki prywatności
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane w Serwisie.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmienionej Polityki Prywatności w Serwisie.