Zenon Roskal

prof. dr hab. Zenon E. Roskal

W 1984 roku ukończył, w trybie studiów indywidualnych, fizykę teoretyczną na UMCS. Od 1988 roku pracuje na KUL-u. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie pracy pt. Josepha Louisa Lagrange’a koncepcja mechaniki. Studium historyczno-metodologiczne, uzyskał w 1992 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii nauki i filozofii przyrody, po ocenie dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej pt. Astronomia matematyczna w nauce greckiej. Metodologiczne studium historyczno-przyrodnicze, został zatwierdzony 2002 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał 2013 r. Jest autorem lub redaktorem czterech monografii naukowych, ponad stu sześćdziesięciu artykułów i haseł encyklopedycznych. Aktualnie jest członkiem Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, został też wybrany, na kadencję 2020-2023, do Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Aktualne zainteresowania filozoficzne i (meta)naukowe to historia doktryn z zakresu nowożytnej i współczesnej filozofii przyrody (m.in. materializm, naturalizm, kosmizm, fatalizm), relacje pomiędzy techniką, naukami przyrodniczymi i filozofią (przyrody) oraz filozoficzne, metodologiczne i historyczne aspekty współczesnych teorii przyrodniczych (m.in. koncepcje śmiałej hipotezy, przyczynowości transferencyjnej, zagadnienie indywiduów, geneza metody zakryciowej w astronomii planetarnej). Na stronie Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego prowadzi bloga z historii nauki i techniki zatytułowanego Cosmotheoros. Hobbystycznie zajmuj się także fotografią przyrodniczą.