Konkurs stypendialny – Studium Wiara i Nauka

Konkurs stypendialny – Studium Wiara i Nauka

Fundacja PRODOTEO serdecznie zaprasza do udziału w konkursie stypendialnym, którego zwycięzca otrzyma bezpłatny udział w Studium wiara i nauka w roku akademickim 2024/25 na Collegium Intermarium.

Aby wziąć udział w konkursie stypendialnym*:

 1. Napisz esej na temat: “Piękno przyrody” (1000-1500 znaków ze spacjami).
 2. Prześlij esej na adres: kontakt@prodoteo.pl wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem, adresem email, numerem telefonu oraz adresem korespondencyjnym do 15 września 2024.
 3. Oczekuj na kontakt od nas 🙂
 4. Zdobywaj wiedzę i doświadczenie z zakresu wiary i nauki przez cały rok akademicki!
*szczegółowy Regulamin konkursu poniżej.

 

O Studium wiara i nauka: cykl 24 spotkań w ciągu roku akademickiego 2024/25. 

Kiedy Pierre Simon de Laplace zaprezentował przed Napoleonem swoją teorię powstania układu planetarnego cesarz miał go zapytać: „Gdzie tu jest miejsce dla Boga?” Laplace miał odpowiedzieć „Ta hipoteza nie była mi potrzebna”. Niezależnie od tego, czy zdarzenie to miało faktycznie miejsce, czy zostało domniemane przez współczesnych dobrze odzwierciedla podstawowy problem nowożytności – przekonanie, że w miarę postępu naukowego wiara musi zanikać a Bóg nie jest już potrzebny nawet jako „hipoteza”. W klasycznie chrześcijańskim ujęciu wiara i nauka nie mogą sobie przeczyć, ponieważ zarówno przyroda (objawienie naturalne) jak i Pismo Święte (objawienie nadprzyrodzone) mają jedno źródło, którym jest Stwórca. Przyroda ujawnia więc piękno, dobroć i mądrość Boga.

Studium „wiara i nauka” prowadzi do lepszego zrozumienia historii relacji między poznaniem naukowym a teologicznym, a także kompetencji i granic tych dwóch sposobów poznania. W ramach studium będziemy omawiali najważniejsze problemy na styku wiary i nauki, takie jak kreacjonizm i ewolucjonizm, teoria inteligentnego projektu, teistyczny ewolucjonizm, tradycyjne i współczesne interpretacje Księgi Rodzaju, historyczny konflikt geocentryzmu i heliocentryzmu, sprawę Galileusza i wiele innych. Zapraszam do wzięcia udziału w Studium Wiara i Nauka.

Wykładowca: Dr Michał Chaberek,

Dominikanin, teolog fundamentalny, dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka, działającego w ramach Collegium Intermarium. Jest autorem m.in. książek „Kościół a ewolucja” (Fronda, 2012), „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014), „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Derewiecki, 2019). Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Frondzie. Zajmuje się relacją wiary i nauki, teorią inteligentnego projektu, katolickim rozumieniem pochodzenia życia i człowieka oraz filozofią tomistyczną.

Fundacja Prodoteo jest partnerem Studium Wiara i Nauka.

Organizatorem Studium Wiara i Nauka jest:

 

 

Regulamin konkursu  

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady, przebieg oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników konkursu.
 3. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) i fundatorem nagród jest Fundacja PRODOTEO siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rudzka 9/54, 01-689 Warszawa, KRS. 0000807419; NIP. 5223169649 (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapozna się i zaakceptuje postanowienia Regulaminu.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania, a także z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.   

 

 1. Zasady konkursu i nagroda
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące wymagania: przesłać na adres kontakt@prodoteo.pl esej na temat: “Piękno przyrody” (1000-1500 znaków ze spacjami) wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem, adresem email, numerem telefonu oraz adresem korespondencyjnym.
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden esej niepublikowany wcześniej.
 6. Konkurs trwa od dnia 24.06.2024 r. od godz. 12.00 do dnia 15.09.2024 r. do godz. 23.59. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu, zawiadamiając o tym na swojej stronie internetowej.
 7. Zwycięzcę konkursu stanowi 1 osoba, której esej konkursowy zostanie uznany przez Organizatora za najciekawszy.
 8. Po wyłonieniu zwycięzcy przez Organizatora, ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.
 9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę – bezpłatny udział w Studium wiara i nauka w roku akademickim 2024/25 na Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12, III piętro, 00-585 Warszawa.
 10. W celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody, Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcą konkursu.
 11. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do samodzielnej rejestracji na Studium wiara i nauka poprzez system rekrutacji Collegium Intermarium oraz poinformowanie Organizatora konkursu o zakończeniu procesu rekrutacji.
 12. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach Studium wiara i nauka stacjonarnie lub online przez cały rok akademicki 2024/25. Jeżeli Zwycięzca Konkursu opuści więcej niż dwa zajęcia w semestrze bez ważnej przyczyny, będzie zobowiązany zwrócić Organizatorowi całą opłatę za Studium. 13. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.  

 

III. Zakres odpowiedzialności organizatora 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo reklamacji dotyczących organizacji i przebiegu Konkursu.
 4. Organizator informuje, iż nie jest organizatorem Studium wiara i nauka. Podmiotem, który organizuje Studium i prowadzi rekrutację, jest wyłącznie Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12, III piętro, 00-585 Warszawa. W związku z tym Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Studium nie odbędzie się ani w przypadku, gdy zwycięzca Konkursu decyzją organizatora Studium nie zostanie dopuszczony do udziału w nim. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie podnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

 IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja PRODOTEO siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rudzka 9/54, 01-689 Warszawa.
 2. Dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr kontaktowy, adres korespondencyjny (dotyczy zwycięzców).
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom oraz członkom organów Organizatora Konkursu, a także zewnętrznym usługodawcom, np. firmom księgowym i informatycznym. W pewnych okolicznościach, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich praw, Fundacja może ujawnić dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Ponadto dane osobowe zwycięzcy konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora, a zatem dostęp do nich będą mieli odwiedzający stronę internetową.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Konkursu, a w przypadku zwycięzcy jego dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora najmniej przez 1 rok od momentu zakończenia Konkursu. Ponadto dane osobowe zwycięzcy Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem podatkowym.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@prodoteo.pl
 8. Uczestnik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek dopuszczenia Uczestnika do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.